Pentagon ½", pappersmallar
50 st pyttesmå pappersmallar. Skärmall finns.
Pentagon, 1 1/4", pappersmallar
50 st pappersmallar, där varje sida mäter 1 1/4". Skärmall finns.
2" Pentagon, pappersmallar
50 st pappersmallar.
1½" Pentagon, pappersmallar
50 st pappersmallar där varje sida mäter 1½". Skärmall finns.
1" Pentagon, pappersmallar
50 st pappersmallar, där varje sida mäter 1" Skärmall finns.
3/4" Pentagon, pappersmallar
100 st pappersmallar, där varje sida mäter 3/4". Skärmall finns.